Beschrijvende inventaris archief van de Gereformeerde kerk (Elim) in Hoogkerk

 

 

 

 

 

Het grootste deel van het archief beslaat een periode die begint in het jaar 1944.

 

In dit voorlaatste oorlogsjaar vond een scheuring plaats binnen de gemeente in Hoogkerk als gevolg van leeruitspraken van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). Het ledental halveerde tot ongeveer 700 zielen toen een aanzienlijk deel van de gemeente (en kerkenraad) zich los cq vrijmaakte uit het kerkelijk  en gemeentelijk verband. Hierbij moest het tot dan toe gebruikte kerkgebouw worden afgestaan evenals de meeste kerkelijke goederen. Er werden juridische adviezen ingewonnen en later werd contact gezocht met de vrijgemaakte gemeente (art.31).  

 

De gemeente stond zowat letterlijk op straat en moest haar vergaderingen houden in schaftlokalen van fabrieken, een cafe-zaal of “bij de broeders thuis”.

 

Aankoop van een houten barak, een directiekeet of een andere semi-permanente ruimte mislukte. In het jaar 1948/49 werd een bouwruimte toegewezen, inclusief bouwmaterialen.Ook werd een bouwvergunning verkregen en werden bouwplannen gemaakt.

 

De bouwplannen omvatten : een verenigingsgebouw ( tevens hulpkerk voor ongeveer 500 zielen) *, een nieuwe pastorie ** en een kosterswoning.

 

Voor de financiering en exploitatielasten (van de eerste jaren) werd een beroep gedaan op de Deputaten voor hulp aan gescheurde kerken te Oudega (Sm.).

 

Op 28 mei 1949 werd de eerste steen gelegd door dominee Bloem (predikant vanaf 1945).

 

In 1983 werd het gebouw uitgebreid met veel eigen menskracht (zie foto liturgisch centrum Elim).

 

 

 

*          Door materiaalschaarste zo vlak na de oorlog mocht men geen kerk bouwen, alleen verenigingsgebouwen.

 

 

 

**        Om te voorkomen dat de predikant, ds.Bloem , al snel een beroep zou aannemen naar een andere gemeente, moest er ook een ordentelijke pastorie komen.

 

De toenmalige situatie was nl. dat hij inwonend was bij een gemeentelid in een zg. werkmanswoning.

Omdat hij geen kinderen had kon dit nog  een enigszins aanvaardbare situatie heten gezien de omstandigheden. Maar het was verre van ideaal. Loge’ s moesten bij de buren worden ondergebracht.