Artikelindex

EEN NIEUW SEIZOEN

Aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen 2015/2016 lijkt het me goed om te kijken waar we als kerkelijke gemeente staan. In november 2014 zijn de gereformeerde en hervormde kerken verenigd tot de ene Protestantse Gemeente Hoogkerk.

In de kerkenraad is afgelopen voorjaar diverse malen gepraat over de vraag: hoe kan de nieuwe gemeente verder vorm krijgen, welke accenten willen we leggen?

Ik noem hieronder een aantal voorlopige lijnen, die nog verder uitgewerkt moeten worden.

De kerkelijke gemeente wordt kleiner. Tegelijk is er de opdracht uit de Bijbel om verantwoor-delijkheid te tonen voor de omgeving waarin we leven. We willen kijken of we samen kunnen werken met andere organisaties in dorp en regio.

In dat kader is vorig jaar de inzameling voor de Voedselbank gestart en is een nieuwe vorm van samenwerking met de Anne Frankschool van de grond gekomen. A.s. Monumentendag in september is De Olle Kerk open voor bezoekers. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging.

Geloven heeft te maken met een inhoud (wat geloof ik) en ook met beleving (hoe beleef ik iets, waar word ik geraakt). De kleine werkgroep ‘Bezinning en bezieling’ ontwikkelt activiteiten op dit gebied: een gesprekskring over een pastorale onderwerp, een meditatieve wandeling, misschien een filmavond. Ook hier mikken we niet alleen op kerkleden, maar ook op een bredere groep mensen met een religieuze interesse.

Omdat te verwachten is dat de gemeente verder zal slinken (zoals vele andere kerkelijke gemeenten), zullen we naar de toekomst ook na moeten denken wat we als Protestantse Gemeente zelf kunnen uitvoeren, en wat we beter samen kunnen opzetten met omliggende gemeenten: de Protestantse Gemeente Groningen en de andere kerken in Hoogkerk.

We zullen in de activiteiten keuzes moeten maken. Soms zullen we iets willen voortzetten en moeten concluderen dat het niet lukt vanwege gebrek aan menskracht. Of we zien twee nieuwe mogelijkheden, maar weten dat we er maar één uit kunnen voeren, want we kunnen niet boven onze macht grijpen. We willen gespitst zijn op nieuwe activiteiten waar enthousiasme uit voort kan komen en die mensen kunnen verbinden. We zijn ook attent om ideeën op te vangen van de kerk uit de regio of van de landelijke kerk.

Er zijn dus diverse gedachten in de huidige kerkenraad voor de komende tijd. Per a.s. februari zijn echter van de 10 kerkenraadsleden (buiten de predikant) er 4 aftredend zijn en zij hebben aangegeven dat zij na jarenlange dienst nu niet meer zullen verlengen.

We zijn dus wel ideeën aan het uitwerken, maar er zijn voldoende mensen in de kerkenraad nodig om alles aan te sturen. Veel zaken kunnen ook gedaan worden door personen en werkgroepen buiten de kerkenraad, maar er is toch een bepaalde kern nodig om het geheel te dragen.

De huidige kerkenraadsleden zijn bezorgd, hoe (ja, of) het werk kan worden voortgezet, dus we zoeken de komende maanden ernstig enkele nieuwe kerkenraadsleden.

We zijn in een fase van de geschiedenis van onze gemeente, waarin we een aantal wissels om moeten zetten, dus we hebben behoefte aan mensen voor de nieuwe kerkenraad,

die: met geloof, met creativiteit, met energie en met geduld (een mix van deze dingen) de uitdaging aan willen gaan om mee te werken aan het bouwen van de toekomst.

Wilt u nadenken, wie volgens u geschikt zijn voor bepaalde taken, wilt u ook afwegen of u zelf een bijdrage zou kunnen leveren. Suggesties en informatie kunnen met de scriba’s uitgewisseld worden.

Een kerk is niet slechts mensenwerk, zij leeft van de inspiratie en zorg van de Geest van God, maar diezelfde Geest schenkt mensen ook talenten om die in te zetten voor de kerk.

A. Bruin