Artikelindex

WAAROM DE BIJBEL LEZEN?

Waarom zou je uit de Bijbel lezen? Het is gebruikelijk in een kerkdienst. Het kan gebruik zijn thuis, wel of niet met een bijbels dagboekje daarnaast. Of dat gebruik kan verdwenen zijn.

Deze vraag kan opkomen, omdat de bijbelse teksten vele eeuwen geleden zijn geschreven.

Wij leren zelf tijdens ons leven, hebben eerst bepaalde opvattingen, stellen ze bij, door wat we meemaken en doordat we over dingen nadenken. Onze gedachten staan niet stil, passen zich aan. Hoe zou de ‘waarheid’ dan gestold kunnen zijn in vaste woorden van zo’n 2000 jaar geleden.

De cultuur van de bijbelse tijd was anders dan de onze. Daardoor zijn allerlei thema’s die in het heden spelen niet terug te vinden in de Bijbel. In de Bijbel zijn geen verhalen of beschouwingen te vinden over grote aantallen mensen op de vlucht, over de vraag hoe om te gaan met grote hoeveelheden e-mail die binnenkomen, over keuzes in economie en politiek, over rolverdeling van man en vrouw in gezin en maatschappij, over de vraag of je wel of niet goedkope producten moet aanschaffen die onder slechte arbeidsomstandig-heden zijn gemaakt. Hooguit is in de Bijbel een aanzet tot mogelijke antwoorden te vinden.

Moet de Bijbel niet aangevuld worden, met een soort ‘3e testament’ voor nu, dat vervolgens ook weer af en toe vernieuwd wordt?

De Bijbel geeft geen gedetailleerde antwoorden op moderne vragen, en die moeten we er ook niet kant en klaar uit willen halen.

De Bijbel gaat wél in op de grotere levensvragen, waar elke generatie opnieuw voor komt te staan, en die door de eeuwen heen dezelfde blijven. Dat zijn vragen zoals:

- waartoe leef ik, waar richt ik me op, kan ik een doel voor mijn leven zien;

- wat is goed en wat is kwaad, en waar gaat het één over in het ander;

- welke machten of goden hebben invloed in de wereld en in mijn leven;

- wat is het eigene van de God van Abraham, Mozes en Jezus, naast de andere goden;

- wanneer wordt het leven doods en hoe kom je door die dood heen tot ‘opstanding’;

- wat maken leven en sterven van Jezus duidelijk en wat is de boodschap van Pasen;

- wat is het uiteindelijke perspectief voor de volken op aarde ondanks hun soms hevige strijd.

Deze wezenlijke vragen van het menselijk leven op aarde komen tot uitdrukking in een veelheid aan verhalen, spreuken en voorschriften in de Bijbel.

De Bijbel geeft dan wel geen antwoord op alle uiteenlopende moderne vragen, maar geeft een houvast in vele, en misschien wel alle, wezenlijke vragen van het leven.

De Bijbel biedt geen directe antwoorden, maar reikt wel noties, uitgangspunten, aan, zoals:

medemenselijkheid (broederschap), rechtvaardigheid, barmhartigheid, zorg voor de schepping, je verantwoordelijk weten ten opzichte van God, de vrijheid van een kind van God, en als centrale notie de liefde. Met die noties kan bij veel moderne vragen toch wel min of meer duidelijk worden wat goed, heilzaam is om te doen, en wat niet.

En al pratend met andere gelovigen of mensen met inzicht kunnen je gedachten verder vorm krijgen.

De Bijbel geeft inderdaad niet antwoord op alle hedendaagse vragen, maar helpt ons wel beslissend op weg, een goede weg. Daarmee trekken wij de bijbelverhalen door in onze tijd.

En zo gaat het bijbelse verhaal verder.

A. Bruin