ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Anbi logo
A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Hoogkerk
RSIN/Fiscaal nummer: 824207439
Website adres: www.pghoogkerk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Barkstraat 5
Postcode: 9745 BT
Plaats: Groningen

De Protestantse gemeente te Hoogkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hoogkerk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden (1 predikant, 4 ouderlingen, 3 diakenen en 3 ouderlingen-kerkrentmeester), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pghoogkerk.nl vindt u het beleidsplan 2012-2016 van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Er zijn geen medewerkers in loondienst.Voor deze categorie is de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’ van toepassing.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017
       
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen €                      41.000 €                  46.532 €                   39.374
Bijdragen gemeenteleden €                      87.500 €                  89.707 €                   84.887
Subsidies en overige bijdragen van derden €                        6.500 €                    7.050 €                      7.051
Totaal baten €                    135.000 €                 143.289 €                 131.312
       
lasten      
               
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €                      84.800 €                   87.866 €                    84.533
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €                        4.100 €                     3.368 €                      3.277
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €                        7.800 €                     7.852 €                      8.331
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €                      33.850 €                  42.018 €                    39.633
Vergoedingen (koster, organist e.d.) €                        8.300 €                 12.800  €                    10.014
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €                      13.100 €                   14.323 €                     9.689
Lasten overige eigendommen en inventarissen €                          -   €                  -11.620
Totaal lasten €                    151.950 €               -168.227 €                  143.857
       
Resultaat (baten - lasten) €                   -16.950               -24.938                   -12.545

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoedingen koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Begroting Protestantse Gemeente Hoogkerk.

 

   
    Begroting 2019.  
Baten.      
       
Baten onroerende zaken: Verhuur Kerkgebouwen €   4,000  
  Verhuur Pastorie/Woning/Ver.geb. €     16,000  
  Pacht/overige opbrengsten €       1,850  
  Totaal   €       21,850
       
Rentebaten: Rente Rek. Courant €         200  
  Rente S.K.G. €     18,000  
  Totaal   €   18,200
       
Bijdragen levend geld: Vrijwillige bijdragen          €     65,000  
  Collecten €   4,500  
  Giften/Acties/Bijdragen €         100  
  Solidariteitskas €       2,200  
  Overige bijdragen €       3,200  
  Totaal   €   75,000
       
Subsidies: Brim/Gem. Groningen   €         6,500
       
  Totalen   € 121,550
       
       
Lasten.      
       
Lasten kerkgebouwen: Onderhoud kerkgebouwen/overig € -4,000  
  Overig onderhoud orgel,etc. € -4,500  
  Belastingen en verzekeringen € -5,000  
  Energie € -17,000  
  Totaal   €     -30,500
       
Lasten overige zaken: Waterschapslasten/ etc. € -3,200  
  Overige lasten €     -150 €     -3,350
  Totaal    
       
Pastoraatskosten: Bezettingsbijdrage 2015. € -80,000  
  Onkostenvergoedingen € -3,000  
  Gastpredikanten € -3,000  
  Overige lasten €     -1,000  
  Totaal   €     -87,000
       
Lasten kerkdiensten: Kosten kerkdiensten €     -2,000  
  Kosten jeugdwerk €     -400  
  Overige activiteiten € -1,500  
  Totaal   €       -3,900
       
Verplichtingen en bijdragen: Kerkrentmeesterlijk quotum €     -5,000  
  Solidariteitskas € -1,600  
  Overige bijdragen € -1,000  
  Totaal   €       -7,600
       
Vergoedingen: Vergoeding koster €     -3,000  
  Vergoeding organisten € -2,800  
  Overig € -3,500  
  Totaal   €     -9,300
       
Kosten beheer en administratie: Kosten bestuurscollege €     -600  
  Kantoorbenodigdheden € -1,500  
  Jaarrekening € -4,500  
  Verzekeringen €         -400  
  LRP en kerkbalans €     -2,500  
  Totaal   €     -9,500
       
Rentelasten: Bankkosten/Overig €         -700  
  Totaal   €       -700
       
  Totalen   € -151,850
       
  Baten-Lasten   €   -30,300